Plusbolig


Her kan du downloade lydfilen fra beboermødet den 24 januar 2019 kl 18 hos Plus Bolig:
plusbolig24januar2019
Herunder kan du læse en opsummering fra mødet baseret på lydfilen, ønsker du den fulde ordlyd er du nød til at lytte til optagelsen. Men opsummeringen dækker det væsentligste og kun gentagelser er forsøgt undgået.

Opsummering fra Plus bolig beboermøde

Dato og Tid: 24 januar 2019 kl. 18.

Lokation: Plus boligs lokaler

1. Velkomst og indledning.
Formand Mariann bød beboerne velkommen og præsenterede de repræsentanter fra Plus Bolig som var til stede: Søren fra arkitektfirmaet Nord, Martyn, Morten og Mette alle fra Plus Bolig. Ebbe fra Organisationsbestyrelsen var mødeleder.
Marian nævnte at hvis nogle af beboerne ønsker at få deres haver grubbet skal de henvende sig til Martyn fra Plusbolig. Derudover kan man også hos Martin få at vide hvor lang tid der er tilbage på afdragene for hhv. køkken og bad.
Derefter gav hun ordet til Mette.

2. Orienteringer.
Direktør Mette for Plusbolig lagde ud med at skitsere dagsordenen for mødet, og henstillede til at der først kom spørgsmål efter de enkelte indlæg.
Som var byggeteknisk og økonomi.

Orientering, byggeriet.
3. Martin forklarede omkring afleveringsforretningen ifm. Renoveringen Aflevering var den 20 juni 2018, og det er ikke unormalt at man aflevere et byggeri når det ikke er 100 procent færdigt, udover den gennemgang som er foretaget her for nylig vil der stadig blive foretaget 1 års gennemgang (20 juni 2019) og en 5 års gennemgang (20 juni 2023).
Med hensyn til dagbøder så er der ikke sat krav om dagbøder idet man lavede EN aftale med Overgaard Jensen Byg om forlængelse af perioden pga. dårligt vejr.
Da der har været mange henvendelser omkring fejl og mangler og beboerne generelt har været frustreret over processen og for at få fulgt ordentligt op foretog Plusbolig en ekstra gennemgang den 27 november 2018. De fejl og mangler som ved denne gennemgang blev registreret bliver udbedret fra tirsdag uge 6/2019 og forventes færdig efter 3 uger. Der kommer en skrivelse ud til den enkelte beboer. Formentlig 25 januar.
For at undgå at beboerne kommer til at hæfte for eventuelle småfejl, ridser med videre som er påpeget og som ikke bliver udbedret vil dette indgå i den enkelte lejemålssagsmappe.
Der vil blive opsat husnumre i samme periode som udbedring af fejl og mangler.
Der er sat en ingeniør på sagen omkring grubning af haverne for at få konstateret om det er Overgaard Jensen Byg som er skyld i det og derfor skal betale for den ønskede grubning.
I forhold til kloakseparering så blev den foretaget idet det gav god mening nu da der alligevel var gravet op og alt maskineriet var til rådighed, Plusbolig er af den opfattelse at kravet vil komme ultimo 2027.

4. Orientering om Økonomi og drift.
Morten orienterede omkring økonomi. .
Han forklarede bland andet omkring hvorfor der nu vil være en stigning i henlæggelser til drift og vedligehold da der kommer lovkrav om at skulle have planlagt 30 år frem fremfor som nu 15 år. Samtidig viste han grafer som viste at vi ikke har betalt nok i forhold til den generelle prisudvikling i samfundet. I 2022 vil der samtidig være en uvildig byggesagkyndig som gennemgår vores 30 års plan og påpeger eventuelle mangler i planen.
Med hensyn til en ekstraordinære henlæggelse som kun skulle have været foretaget i 2016 og 2017 men pga. byggeriet blev så forsinket fortsatte henlæggelsen også i 2018. Det er nu aftalt at tilbagebetale det indbetalte beløb i alt 11.760,00 kr. pr 1 marts 2019. Man skal som beboer være opmærksom på at der sker ændring i forhold til en eventuel boligstøtte.
Der varsles huslejestigning fra 1 marts. Dvs. huslejen stiger pr 1 juni 2019.

5 Spørgsmål fra beboerne.

Hans vil gerne have belyst hvorfor der ikke blev sat krav om dagbøder da Overgaard Jensen Byg ikke havde udnyttet alle sine vejrligsdage. Søren fra Nord meddelte at grunden til der ikke er forlangt dagbøder er at der fra Plusboligs side er aftalt med Overgård byg at forlænge bygge perioden pga. det dårlige vejr, så det er ikke Overgår Bygs skyld alene at byggeperioden blev forlænget.

Samtidig vil han gerne vide om man kan melde et byggeri færdig før alle håndværkere er færdige. Søren fra Nord sagde at dette kan man godt og dette ikke er unormalt.

Fra beboerne (sagde ikke sit navn) Blev der spurgt ind til hvorfor man allerede nu valgte at få lavet kloaksepareringen da den efter hans mening ikke skulle foretages i vores område før efter 2028. Svaret var at man vurderede at det var et godt tidspunkt da man alligevel skulle have gravet op og men ikke vurdere at den skitserede plan nødvendigvis vil holde. Den kan godt fra kommunens side blive fremskyndet.

Tine spurgte ind til udbetalingen af den ekstraordinære henlæggelse, om det var op til den enkelte at bestemme om man vil have dem udbetalt. Svaret var. Dette er det ikke. Alle får dem udbetalt.

Marian spurgte ind til Vejrligsdagene som efter hendes opfattelse ikke var brugt, der manglede at blive brugt 14 dage var der tilbage. Hun ville gerne vide hvorfor der så blot blev forlænget uden at det kostede Overgaard Jensen Byg bøder og hvorfor blev der ikke arbejdet indvendigt i de dage der var dårligt vejr. Svaret fra Søren var at grundet den aftale der blev lavet så er der ingen mulighed for Plusbolig af kræve dagbøder, heller ikke selvom der ikke blev lavet noget indvendigt i perioden med dårligt vejr.
Det blev aftalt at Søren skulle vende tilbage med en lidt mere detaljeret forklaring omkring aftalen.

Michael meddelte at han har et svar fra kommunen omkring kloakeringen og ifølge ham vil der ikke blive foretaget noget i vores område før 2065. Derudover ville han gerne have en lidt nærmere forklaring på hvor bagatelgrænsen for udbedring af fejl og mangler ligger. Søren svarede at det kunne han ikke svare på for det afhang af skøn fra sag til sag, men at der som udgangspunkt blev holdt penge tilbage til udbedring af fejl og mangler.

Michael vil også gerne vide hvem der har det overordnede ansvar for hele byggeprocessen. Svaret fra Mette var at det var Plus Boligs ansvar da det er plusbolig der ejer bygningerne.

Beboer (sagde ikke sit navn) Hun var stærkt utilfreds med hele forløbet og følte at havde Plusbolig taget beboerne mere med på råd så havde det været langt nemmere at komme igennem renoveringen. Mette erkendte blankt at der var sket rigtigt mange fejl og uhensigtsmæssige tiltag i processen og beklagede det meget og det er også derfor vi sidder her i aften og den ekstra gennemgang er foretaget og det nu endeligt skal blive færdiggjort.
Hun (beboeren) var samtidig utilfreds med at man blot 14 dage før man nu vil i gang med udbedringerne igen vil ind i husene. Der burde have været længere varsel.

Beboer (sagde ikke sit navn) spurgte ind til hvilken fejl og mangelliste man nu vil udbedre fra og om alt ville blive lavet eller der igen blev tale om håndværkerens skøn. Svaret var den som blev lavet ved gennemgangen 27 november og at det som var på listen skal laves ikke vurderes.
Skulle der mod forventning igen blive udeladt noget skal beboeren straks tage kontakt til Martyn fra Plusbolig.

Beboer (sagde ikke sit navn) Han foreslog at Plusbolig endegyldigt fandt ud af hvornår den kloakseparering fra Aalborg kommunes side forlanges foretaget. Derudover vil han gerne have at Plus Bolig om få år fik foretaget en termiskmåling af klimaskærmen i vores huse for at se om de er som forventet.
Svaret var at det var en aftale mellem Overgaard Byg, arkitektfirmaet og Plusbolig, med hensyn til kloaksepareringen så blev den foretaget da man fik et forslag om at det kloak arbejde som skulle laves kunne laves på en anden måde og som inkluderede separeringen. Samtidig sparede man 247.000,00 kr. ved at gøre det på den måde.
Der kom intet svar på spørgsmålet omkring den termiske måling.

Jette forespurgte om ikke man skulle vedlægge en liste over de ting som der nu skal udbedres så beboerne på forhånd kan have gjort klar til håndværkerne kan komme til.
Svaret var at det vil man også gøre (oplyse om hvor man skulle fjerne møbler mv.)

Kirsten hun har konstateret at der ikke er overensstemmelse mellem den mangelliste som er kommet her til sidst og den som der blev lavet først. Svaret var at de ting som hun mente manglede skal sendes til Plus Bolig som tager stilling til dem.

Hans sagde at der er et par ting som efter hans mening ikke er uden for bagatelgrænsen. Der skulle have været 120 mm isolering uden på huset. Svaret fra Søren var at man godt kan få samme isoleringseffekt med 100 mm det kommer an på lamdaværdien for det pågældende materiale.
Hans mente også der skulle have været 3 lags lavenergiruder i men at der kun er isat 2 lags, og han er usikker på om det er plast eller alu udvendig. Svaret var at det var alu og ikke plast udvendig. Men at Søren ikke var sikker på hvad aftalen omkring ruderne var og det vil han undersøge.

Marian kom ind på byggesagshonoraret som Plusbolig skal have, hun er af den mening at det kun skal være 1 procent. Men Mette holder fast i at det skal være 4 procent.

Mette (beboer) hun spurgte ind til hvorfor der ikke er sat rottespærre i kloakkerne. Svaret var det vil blive undersøgt.

Beboer (sagde ikke sit navn) hvad indebære grubning af græsplænen, han ønsker ikke at skulle starte helt forfra, så vil han hellere døje med vandet. Svaret var at det ikke vil ødelægge hele græsplænen og at der samtidig vil blive sået ekstra græs.
Han har også et par gamle kontakter fra den tidligere udvendige belysning som han gerne vil have afklaring omkring for de står ikke på den endelige liste over fejl og mangler. Svaret var at det bliver afklaret.

6. Afrunding.
Ebbe takkede derefter for et godt og konstruktivt møde og gav ordet til direktøren for Plusbolig.
Mette opsummerede derefter kort for det ovenstående og gav derefter udtryk for at hun håber at vi nu alle har fået svar på de spørgsmål som har været i forbindelse med den lange proces med renoveringen og at vi nu konstruktivt kan kigge fremad og vi igen kan have tillid til hinanden.

Har du/i spørgsmål eller kommentarer så kontakt bestyrelsen.